اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

اطلاعات شما در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت و هر زمان شرایط مناسبی مهاجرتی بر اساس اطلاعات شما یافت شد با شما تماس گرفته خواهد شد

ارزیابی تخصصی

اگر تمایل به بررسی تخصصی شرایط مهاجرتی خود دارید ما موظف خواهیم شد ظرف مدت 24 ساعت کاری فرم شما را بررسی نموده و نتیجه را به شما گزارش دهیم.

در حین پروسه بررسی فرم شما، وکیل برای کسب اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت و شرایط دقیقتر بررسی می‌گردد