پناهندگی در کانادا

پناهندگی کانادا تضمینی سؤال بسیاری از شما عزیزانی است که با ما تماسمی‌گیرید و مهاجرت از طریق پناهندگی کانادا تضمینی را از ما تقاضا می‌کنید، لازم به ذکر است که خدمات مابعد از ورود به کانادا درزمینه پناهندگی می‌باشد و مانمی‌توانیم هیچ کمکی برای رسیدن شما به کانادا داشته باشیم.

اطلاعات تهیه‌شده در زیر فقط جهت آگاهی شما در این کتگوری می‌باشد. پناهندگی کسی در کانادا قبول می‌شود که دلیل قانع‌کننده‌ای دال بر ترس از شکنجه و آزار بر اساس عقاید مذهبی، ملیتی، عقاید سیاسی یا عضویت درگروه‌های اجتماعی خاص ارائه نماید. این دلایل باید به نحوی باشد که دادگاه کانادا را راضی نماید که شخص متقاضی پناهندگی نمی‌تواند به کشورش بازگردانده شود زیرا مثلاً خطر مرگ یا شکنجه او را تهدید می‌کند. در غیر این صورت درخواست متقاضی پناهندگی رد شده و شخص متقاضی به کشورش برگردانده می‌شود.

برنامه پناهندگی برای افراد پناه‌جو در خارج از کانادا:

گزینش افراد پناه‌جو: اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای گزینش و شناسایی افراد پناه‌جو از طریق (United Nations High (UNHCR Commissioner for Refugees، سایر سازمان‌های ارجاع‌کننده و گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی اقدام می‌کند.

مهاجرت از طریق پناهندگی در ۳ رده خلاصه‌شده است:

رده پناهندگان کنوانسیون در خارج رده کشورهای پناه دهنده رده کشورهای Source در شرایط خاص، پناهندگان کشورهای خاص ممکن است مستقیماٌ برای اسکان در کانادا درخواست نمایند.UNHCR به دنبال حمایت از افراد پناه‌جو در سراسر جهان است. به‌عنوان بخشی از فعالیت آن، شناسایی افراد پناه‌جو برای اسکان در کشور کانادا درزمانی صورت می‌گیرد که بهترین موقعیت برای این کار وجود داشته باشد.

سایر سازمان‌های مربوطه: 

سازمان‌های ارجاع‌کننده مانند UNHCR قرار ملاقاتی با وزیر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا جهت ارجاع افراد پناه‌جو خواهد داشت.

گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی: 

گروه‌های حمایت‌کننده خصوصی، شرایطموردنیاز برنامه اسکان افراد پناه‌جو را برآورده می‌نمایندگروه‌های حمایت‌کنندهخصوصی می‌بایست شهروند یا مقیم دائم کانادا (حداقل ۱۸ سال سن) باشند.گروه‌های حمایت‌کننده متقبل می‌شوند که افراد پناه‌جو را به مدت ۱ سال از تاریخ ورود یا تا زمانی که افراد موفق به حمایت مالی خود شوند (هر یک اول وارد باشد) تأمین نمایند. این کمک شامل مکان، پوشاک و غذا می‌باشد. در موارد خاص، دوره حمایت می‌تواند بیشتر از ۳۶ ماه تمدید شود. سفارت کانادا در کشورهای مربوطه تقاضانامه‌ها را ارزیابی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که آیا فرد متقاضی جهت برنامه اسکان افراد پناه‌جو واجد شرایط خواهند نمود.

چه کسانی برای گزینش واجد شرایط خواهند بود؟

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، افراد پناه‌جو را بر اساس ۳ رده گزینش می‌نماید:

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه جوی خارج از کاناداست:

کسی که پناه جوی کنوانسیون (در خارج از کشور خود بوده و به دلیل ترس از آزار و شکنجه، به‌واسطه نژاد، عقیده مذهبی یا سیاسی، یا بودن در گروهی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد) است. کسی که خارج از کاناداست. کسی که به دنبال اسکان در کاناداست. کسی که احتمال راه‌حل پایدار دیگری نداشته باشد. به این معنی که: قادر به بازگشت به کشور خود (به‌عنوان مقیم دائم) نمی‌باشد.قادر به یکپارچه شدن در امورات کشور پذیرفته‌شده به‌عنوان پناهنده نمی‌باشد.دارای پیشنهاد اسکان از طرف کشور دیگری به‌غیراز کانادا نیست. کسی کهبه‌طور خصوصی یا از طرف دولت مورد اسپانسر قرارگرفته و دارای توانایی مالی کافی جهت تأمین خود و افراد وابسته خود است.

فردی که عضو رده کنوانسیون افراد پناه جوی خارج از کاناداست:

کسی که خارج از کشور خود (به‌عنوان شهروند یا مقیم) می‌باشد. کسی که به‌طورمداوم، جدی و شخصاٌ تحت تأثیر جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه یا موارد نقض حقوق بشر قرارگرفته است. کسی که قادر به پیدا نمودن راه‌حل مناسبی برای موقعیت خود در یک دوره معقول زمانی نباشد. کسی که به‌طور خصوصی اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

فردی که عضو رده کشورهای Source باشد: 

کسی که در کشوری اقامت دارد که به‌عنوان کشور Source شناخته‌شده باشد.کسی که در کشور خود به‌عنوان شهروند یا مقیم دائم مشغول به زندگی می‌باشد.کسی که به‌طور مداوم، جدی و شخصی، به‌واسطه جنگ داخلی یا ستیز مسلحانه تحت تأثیر قرارگرفته باشد. کسی که از حق آزادی بیان به‌طور جدی محروم بوده باشد. کسی که به‌واسطه اختلاف مذهبی یا حق شرکت در فعالیت‌های تجاری محروم بوده باشد و درنتیجه آن بازداشت‌شده باشد. کسی که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا سیاسی، از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بیم داشته باشد. کسی که قادر به یافتن یک راه‌حل مناسب جهت موقعیت خود در طی یک دوره معقول زمانی نباشد. کسی که به‌طور خصوصی یا از طریق دولت اسپانسر شده باشد یا دارای توانایی مالی کافی جهت حمایت خود و افراد وابسته خود باشد.

چه کسانی می توانند به عنوان پناه جو جهت اسکان در کانادا مستقیماٌ درخواست نمایند؟

کشورهای زیر در حال حاضر به عنوان کشورهای منبع شناخته شده و افراد مقیم کشورهای زیر جهت درخواست پناهندگی کانادا تضمینی می توانند به سفارتخانه کانادا در منطقه مورد نظر مراجعه نمایند.

برنامه پناهندگی برای افراد پناه جو در داخل کشور کانادا:

کشور کانادا آماده حفاظت از افرادی است که از بازگشت به کشور موطن خود بیم دارند. درخواست پناهندگی کانادا تضمینی می‌تواند در خاک ورودی یا در مرکز اداره مهاجرت کانادا (CIC) و در خود کانادا صورت پذیرد. زمانی که افسر CIC تصمیم بگیرد که فرد پناه‌جو برای ارجاع واجد شرایط است، ادعای مربوطه به هیئت پناهندگان و امور مهاجرتی (IRB)، برای تصمیم‌گیریفرستاده خواهد شد که بر اساس تشخیص IRB، فرد در رده پناه جویان کنوانسیون یا رده پناه جویان نیازمند حفاظت در داخل کانادا قرار خواهد گرفت. یک پناه جوی کنوانسیون به شخصی اطلاق می‌شود که در خارج از کشور ملیت خود یا جایی است که در آن اقامت دارد و به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به‌واسطه نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، ملیتی یا عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص قادر به بازگشت به کشور خود نمی‌باشد.

شخصی که نیازمند حفاظت است: 

شخصی که نیازمند حفاظت است به فردی در کانادا اطلاق می شود که اخراج آن به کشور مبداء (کشوری که فرد در آن مقیم است) مشمول احتمال شکنجه، خطر جانی، خطر مجازات یا رفتار غیر عادی یا ظالمانه است.

شخص حفاظت شده:

شخص حفاظت‌شده می‌تواند یک پناهنده کنوانسیون یا پناهنده‌ای باشد که نیازمند کمک است. مواردی که فرد جهت ارجاع به IRB حائز شرایط نمی‌باشد: افردی که به‌عنوان پناهنده کنوانسیون، به‌وسیله کشور دیگری شناخته‌شده و قادر به بازگشت به کشور خودمی‌باشد. افرادی که قبلاٌ به‌عنوان اشخاص حفاظت‌شده، تحت مصوبه حفاظت پناهنده و امور مهاجرتی، و قوانین آن شناخته‌شده‌اند. افرادی که به‌غیراز کشور ملیت خود یا جایی کهسابقاٌ در آن مقیم بوده‌اند به خاک کانادا واردشده (مستقیماٌ یا غیرمستقیم) و کشورموردنظر به‌وسیله قوانین مصوبه حفاظت از پناهنده و امور مهاجرتی برگزیده‌شده باشد.افرادی که به‌واسطه امور امنیتی، حقوق بشر، خشونت، جرم جدی یا جنایتسازماندهی‌شده غیرقابل‌پذیرش باشند. افرادی که قبلاٌ پرونده آنها به‌عنوان پناه‌جو در داخل کانادا به‌وسیله IRB رد شده باشد. افرادی که قبلاٌ برای پناهندگی کانادا تضمینی در داخل کانادا درخواست نموده و برای ارجاع به IRB واجد شرایط نبوده‌اند. افرادی که قبلاٌ از ادعای درخواست پناهندگی کانادا تضمینی خود صرف‌نظر نموده یا پرونده خود را ترک نموده باشند.

تصمیم جهت پناهندگی در کانادا:

هیئت پناهندگی و مهاجرت: 

درخواست هایی که برای پناهندگی واجد شرایط باشند به IRB جهت بررسی فرستاده خواهند شد. اعضای Refugee Protection Division از طریق IRB درخواست افراد را مورد دادرسی و استماع قرار خواهند داد. افراد این اعضاء متخصصان قوانین پناهندگی بوده و در مورد شرایط و رخدادهای سایر کشورها به خوبی آگاهند.

دادرسی:

واجد شرایط بودن شخصی به‌عنوان فرد حفاظت‌شده (بر اساس دادرسی) توسط RPD مشخص خواهد شد. دادرسی معمولاٌ به‌صورت خصوصی، غیررسمی و غیر متخاصمانه برگزار می‌شود. همچنین شخصی از The United Nations High Commissioners for Refugees ممکن است این پروسه‌های را مشاهده نماید. به افرادی که مدعی دریافت پناهندگی کانادا تضمینی می‌باشندهرگونه موقعیتی جهت اسکان و حفاظت داده خواهد شد. اعضای RPD این دادرسی را رهگیریو اطمینان حاصل خواهند نمود که تمامی اطلاعات لازمه پیش از تصمیم‌گیری ارائه‌شده است.

مشاور قانونی:

افراد پناه جویی که مدعی درخواست پناهندگی کانادا تضمینی می باشند، این حق قانونی را خواهند داشت که از مشاور استفاده نمایند. همچنین افراد می توانند شخصی را از جانب خود به عنوان نماینده جهت صحبت نمودن انتخاب نمایند. این فرد می تواند وکیل، یک دوست، خویشاوند یا سایر افراد مرتبط باشد.

اخراج:اگر IRB درخواستی را رد نماید، اعلانی مکتوب برای افراد مدعی با توضیح دلایل تصمیم اتخاذ شده فرستاده خواهد شد. همچنین این اعلان شامل مدارکی خواهد بود که توضیح دهنده حق انتخاب ناموفق فرد مدعی با مضمون خروج از کانادا خواهد بود. به افراد مدعی ناموفق ۳۰ روز فرصت داده خواهد شد که شخصاٌ کشور کانادا را ترک نمایند. افراد مدعی ۱۵ روز فرصت خواهند داشت که پرونده خود را به دادگاه فدرال تسلیم نمایند.

ارزیابی ریسک پیش از اخراج:

کشور کانادا متعهد شده که افراد را در صورت در معرض خطر قرار گرفتن آزار و اذیت در کشور مبدأ، اخراج ننماید. برای این منظور، اکثر افرادی که دستور اخراج برای آنها صادرشدهمی‌توانند به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای ارزیابی ریسک پیش از اخراج (PRRA) درخواست نمایند. افسر PRRA این ارزیابی را هدایت خواهد نمود. به کاندیدهای واجد شرایط برای PRRA، تقاضانامه و راهنمای آن ارسال خواهد شد. پس از انجام گرفتن این کار، دستور اخراج افراد به حالت تعلیق درخواهد آمد. دستور اخراج قابل‌اجرا نخواهد بود، تا زمانی که:مهلت ۱۵ روزه سپری شود و CIC تقاضانامه فرد را دریافت ننموده باشد. تقاضانامه رد شود.یا فرد کاندید نشان دهد که قصد درخواست نداشته باشد یا از تقاضانامه خود صرف‌نظرنماید یا آن را رها نماید. متقاضیان PRRA می‌توانند نوشته‌ای را جهت کمک به توضیح این موضوع که در صورت اخراج از کانادا با چه خطراتی مواجه خواهند شد ارسال نمایند.

به استثناء مواردی که عدم پذیرش فرد متقاضی بر پایه امنیت و جرم جدی باشد، ارزیابی افسر PRRA براساس زمینه های مستحکم زیر در نظر گرفته می شود:

ریسک آزار و اذیت، به گونه ای که در کنوانسیون ژنو تعریف شده است. خطر شکنجه وخطر جانی یا خطر رفتار یا مجازات غیر عادی یا ظالمانه.

اشخاصی که نمی توانند برای PRRA درخواست نمایند:

مشمول استرداد مجرم باشند.برای تصمیم گیری IRB حائظ شرایط نباشند (به واسطه اینکه افراد از یک کشور ثالث ایمن به کانادا وارد شده باشند).پناه جوی درخواست کننده مجددی که در حال بازگشت به کانادا کمتر از ۶ ماه، پس از رهسپارشدن باشد. پناه جویی که قبلاٌ به عنوان فرد حفاظت شده تحت مصوبه حفاظت پناهندگی و مهاجرت شناخته شده باشد. یابه عنوان پناهنده کنوانسیون به وسیله کشوری امکان بازگشت وجود داشته باشد شناخته شده باشد.

سوالات مکرر:

چرا کشور کانادا افراد پناه جو را اسکان می دهد؟ 

UNHCR) The United Nations High Commissioner for Refugees) ماموریت رهبری و هماهنگی جریان حقوقی بین المللی را جهت حفاظت از افراد پناه جو و حل مشکلات آنها در سراسر دنیا بر عهده دارد که هدف اولیه آن حفظ حقوق و سلامتی پناه جویان است. شناسایی پناه جویان به منظور اسکان در کشور کانادا، بخشی از فعالیتهای UNHCR محسوب می شود. به منظور واجد شرایط بودن، افراد پناه‌جو نمی بایست راه حل طویل مدت دیگری جهت جایگزینی در پروسه دریافت پناهندگی کانادا تضمینی داشته باشند. همچنین لازم به ذکر است که افراد پناه جو تحت معاینات پزشکی و کنترل امنیتی قرار خواهند گرفت.

منظور از پناه جویانی که از طریق کمک دولتی مورد حمایت قرار می گیرند چیست؟

پناه جویانی که از طریق کمک دولتی مورد پذیرش قرار می گیرند جزء پناه جویان کنوانسیون برون مرزی و عضو رده کشورهای Source می‌باشند که اسکان اولیه آنها در کانادا به وسیله دولت کانادا یا دولت کبک مورد حمایت قرار می گیرد. پناه جویانی که به منظور اسکان در کانادا گزینش شده اند معمولاٌ مجبور به فرار از کشور مبداء، به دلیل مشکلات غیر قابل تصور و زندگی اجباری در چادرهای پناهندگی برای سالیان دراز بوده اند. بسیاری از این افراد، قربانیان شکنجه و ضربه های روحی بوده و اکثر این افراد را زنها و کودکانی تشکیل می دهند که در معرض خطر می باشند.

چه نوع حمایت‌هایی برای افراد پناه جو در نظر گرفته خواهد شد؟برنامه کمک رسانی اسکان (RAP) به وسیله کمک دولتی، تامین کننده نیازهای فوری و مالی افراد پناه جو است. این خدمات حمایتی شامل موارد حیاتی و فوری از قبیل:استقبال در فرودگاه.مکان موقت و کمک در یافتن مکان دائمی.کمک در ثبت نام های لازمه استانی و فدرال.خدمات غیرمالی شامل خدمات فوری و تماس، حمل و نقل عمومی، سیستم تحصیلی، اطلاع رسانی در مورد شهر مقصد، قوانین کانادا، رسومات، اقلیم و آب و هوا.جهت گیری های مالی از قبیل بودجه بندی، ایجاد حساب بانکی و استفاده از کارت اعتباری.ارجاع به سایر برنامه های اسکان.

چه نوع حمایتهایی برای افراد پناه جو در نظر گرفته خواهد شد؟حمایت هایی که منجر به درآمد زایی برای افراد پناه جو تحت RAP می شود، برای افرادی صدق خواهد کرد که از طریق برنامه اسکان دهی دولتی واجد شرایط بوده و فاقد منابع مالی کافی جهت تامین نیازهای اساسی خود باشند. این برنامه کمک رسانی به صورت یک کمک اولیه جهت شروع و پرداخت ماهیانه خواهد بود.

آیا نوع حمایت پیش بینی شده در سراسر کانادا یکسان است؟خدمات حمایتی RAP برای افراد پناه جویی که از کمک دولتی استفاده می نمایند در سراسر کانادا یکسان است. درآمد ماهیانه ای که تحت RAP و به وسیله کمک اجتماعی استانی هدایت می شود از استانی تا استان دیگر در کشور کانادا متفاوت است. به عنوان مثال یک پناه‌جویی که از خدمات دولتی استفاده نموده، جهت اسکان در استان اونتاریو ۵۸۰ دلار ماهیانه دریافت خواهد نمود. این مبلغ پوشش دهنده غذا، سرپناه و هزینه حمل و نقل می باشد.

ارائه وجه اولیه چگونه سرشکن خواهد شد؟ مقدار پوشش دهی نیازهای اولیه که یکبار صورت می گیرد شامل موارد زیر می باشد:نیازمندیهای اولیه خانگی، اثاثیه منزل شامل تختخواب، میز و صندلی، ملافه، پوشش ساده پنجره و محصولات خانگی عمومی شامل وسایل آشپزخانه، دیگ، تابه و جارو.سهمیه موارد مورد نیاز اساسی شامل مواد غذایی (آرد ، شکر، ادویه) و اقلام نظافت (مواد پاک کننده و شستشو).سهمیه لباس و لباس های زمستانی شامل پالتو، چکمه، کلاه و غیره (این اقلام ممکن است در فصل زمستان به پناه جویان در هنگام ورود به خاک ورودی ارایه شود).آیا خانواده های کم جمعیت و پرجمعیت به مقدار یکسانی پول دریافت خواهند نمود؟نرخی که برای شروع اولیه موارد خانگی درنظر گرفته شده با توجه به تعداد افراد خانواده متغییر است. همچنین سایر سهمیه ها براساس شرایط ممکن است شامل حال افراد پناه جو شود.

این سهمیه ها (پول اهدائی) شامل چه مواردی است؟ پول برای بچه های زیر ۶ سال.پول برای بچه های بین سنین کودکستانی تا کلاس ۱۳ که در مدرسه حضور دارند.پول برای زنان باردار.پول زایمان برای زنان باردار.پول برای بچه های تازه متولد جهت خریداری پوشاک و لوازم مورد نیاز بچه.

تا چه زمانی حمایت دولتی برای افراد پناه جو برقرار خواهد بود؟حمایت ها به منظور پوشش درآمد افراد پناه جو می تواند تا یکسال از تاریخ ورود به کشور کانادا یا تا زمانی که افراد پناه جو خود و افراد خانواده خود را مورد حمایت مالی قرار دهند (هر زمانی که هر یک از این ۲ مورد اول صورت پذیرد) ادامه داشته باشد. افرادی که نیازمند موارد خاص تحت برنامه کمک رسانی مشترک می باشند ممکن است از درآمد RAP (برنامه کمک رسانی اسکان) بیش از ۲۴ ماه یا بیشتر بهره مند شوند. در هر صورت، اکثر پناه جویان به مدت ۱۲ ماه یا کمتر از کمک های اهدائی بهره مند خواهند شد. خدمات رسانی تحت RAP عموماٌ در طی ۴ یا ۶ هفته اول ورود پناه جویان برنامه دولتی ارائه خواهد شد.

آیا کلیه حمایت های پناه جویانی که از طریق برنامه دولتی پذیرفته می شوند به وسیله دولت تامین می شود؟

خدمات دهی برای افراد پناه‌جویی که از طریق برنامه دولتی پناهندگی پذیرفته شده اند به وسیله سازمان‌هایی صورت خواهد پذیرفت که به وسیله دولت در سراسر کانادا تاسیس شده‌اند.

آیا کمک رسانی در اسکان افرادی که پذیرش پناهندگی آنها مورد تایید قرار نگرفته یا از برنامه های خصوصی گزینش پناهنده استفاده نموده اند وجود دارد؟ خیر – افرادی که مدعی دریافت پناهندگی می باشند یا از طریق برنامه های خصوصی گزینش پناهندگی پذیرفته شده اند شامل دریافت کمک های اسکان نخواهند بود. مسئولیت اسکان افراد پناه‌جویی که از طریق سازمانهای خصوصی پذیرفته شده اند بر عهده افراد خواهد بود.