مهاجرت به کانادا از طریق کار در برخی موارد به نامه LMIA نیازمند است. Labour Market Impact Assessment (LMIA) گزارشی است که توسط اداره Employment and socialDevelopment Canada  به افسر پرونده ارائه می‌گردد این گزارش مبنی بر بیان اثرات جذب نیروی کار موردنظر بر بازار کار داخلی کانادا است، روند ارائه این گزارش از درخواست کارفرما به ESDC  آغاز می‌گردد. ESDC با دریافت درخواست به موارد مختلف توجه می‌کند که ازجمله آن امکان استفاده از نیروی کار کانادایی برای فرصت موردنظر، حقوق و منافعی که نیروی کار خارجی می‌تواند برای کانادا داشته باشد می‌باشد.

LMIA برای دوره زمانی خاص صادر می‌گردد و اجازه کار نیز برابر با همان دوره صادر می‌گردد.

FSWP چیست؟

Federal skilled worker program برنامه اخذ اقامت دائم کانادا برای نیروی کار متخصص (افراد با ناک شغلی تخصصی) است. داشتن پیشنهاد شغلی معتبر از کارفرمای کانادایی، علاوه بر اولویت زمان بررسی، امتیاز قابل توجهی به امتیازات متقاضی اضافه می‌کند.

FSTP چیست؟

Federal Skilled Trades Program برانامه اخذ اقامت دائم، برای نیروی کار فنی (افراد با ناک شغلی فنی) می‌باشد. در راستای جذب عادلانه مهاجر و همچنین سیاست‌های کاری کانادا تمام مشاغل در یک دسته بندی با یکدیگر رقابت نمی‌کنند. افرادی که تخصص فنی مثل آشپزی، جوشکاری، آرایشگری و ….  دارند در دسته Trade قرار می‌گیرند. رقابت در این گروه نیاز به مدرک تحصیلی و یا دانش زبان بالایی ندارد.

(AEO) چیست؟ Arranged Employment Offer

تائیدیه کتبی است که افسر اداره مهاجرت برای متقاضی غیر کانادایی صادر می‌نماید و به استناد آن متقاضی می‌تواند از طریق برنامه FSWP یا FSTP جهت مهاجرت به کانادا از طریق کار ویزا دریافت کند.

Work permit چیست؟

تائیدیه کتبی است که افسر اداره مهاجرت با هدف اجازه کار متقاضی غیر کانادایی صادر می‌نماید که به استناد آن متقاضی می‌تواند در کانادا کار کند. معمولا این تائیدیه صرفا برای کارفرما، کار و دوره زمان مشخص بر اساس ارزیابی بازار کار کانادا و حداکثر بمدت 4 سال صادر می‌گردد.

تعریف کار از دیدگاه اداره مهاجرت کانادا چیست؟

کار فعالیتی است که از بابت آن حقوق یا کمیسیون دریافت میگردد.

چه کسی به اخذ اجازه کار نیاز دارد؟

متقاضی واجد شرایطی که شهروند کانادا و یا دارای اقامت دائم کانادا نبوده و علاقه مند به کار در کانادا باشد.

دلیل صدور اجازه کار و حساسیت دولت؟

اداره مهاجرت کانادا گذشته از اهمیتی که بر تنظیم بازار کار داخلی قائل می‌باشد،  با وضع ضوابطی در تلاش است شرایطی فراهم نماید تا کارجو پس از ورود به کانادا حمایت گردد به نحوی که متقاضی مطمئن گردد که کارفرما قادر است به فرصت شغلی صادر شده خود پایبند باشد و حقوق و تعهداتی که در ابتدا به متقاضی پیشنهاد نموده را اجرا نماید.

روند صدور فرصت شغلی رسمی چگونه است؟

جهت صدور اجازه کار ابتدا کارفرما به اداره ESDC مراجعه می‌کند و در موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

1. آیا فرصت شغلی واقعی است؟

2.آیا کارفرما در 2 سال گذشته از نظر پرداخت حقوق، شرایط کاری و … به تعهدات خود نسبت به نیروی کار عمل نموده است؟

3.کارفرما و فرصت شغلی مورد تاییدیه قوانین ایالتی/محلی می‌باشد

در صورتی که کارفرما واجد شرایط شناخته نشود ممکن است تا 2 سال از امکان استفاده از نیروی کار خارجی محروم می‌گردد.

و از همه این موارد مهم‌تر آنکه امکان تامین نیروی کار مورد نیاز برای کارفرما از داخل کانادا ممکن نباشد و یا کارفرما دلیل قانع کننده‌ای برای جذب نیروی کار بین المللی داشته باشد

4. ESDC  پس از تایید کارفرما و فرصت شغلی گزارش LMIA را بررسی و تنظیم می‌نماید

5. پس از اطمینان از مثبت بودن نتیجه LMIA شرایط کارفرما جهت استخدام نیروی کار داخلی بررسی می‌گردد

6. ESDC  متقاضی، مهارت و دیگر شرایط وی را بررسی می‌نماید

7. در صورت مثبت بودن کلیه شرایط AEO صادر می‌گردد