• خواندننوشتنصحبت کردنشنیدن
    اگر نمره ایلتس دارید آن را وارد کنید در غیر اینصورت از "ضعیف"، "متوسط" و " عالی" استفاده کنید.