برنامه جدید مهاجرتی برای جذب پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص

استان نوا اسکوشیا برنامه جدید مهاجرتی را برای جذب پزشکان عمومی، پزشکان خانواده و پزشکان متخصص ایجاد کرده است. برنامه جدید پزشکان فقط ب...

ادامه مطلب