ویزای توریستی استرالیا

ویزای توریستی یا مسافرتی از نوع ویزاهای موقت استرالیاست. بیشتر مردم دنیا برای مسافرت به استرالیا نیاز به ویزا دارند. به طور کلی برای اینکه موفق به کسب این ویزا شوید باید شرایط زیر را دارا باشید:

 • فرم های تفاضانامه ویزا را بی کم و کاست پر کنید. (به دلیل اینکه در طول پروسه جهت پر کردن فرم های شما به این فرم استناد خواهد شد.)
 • به کمک فرم ها و مدارک نشان دهید که انگیزه لازم جهت مسافرت به استرالیا را دارید
 • به کمک فرم ها و مدارک نشان دهید که استطاعت مالی لازم برای مسافرت به استرالیا را دارید
 • ممنوع الورود به استرالیا نیستید
 • به کمک مدارک و فرم ها نشان دهید که قصد ماندن در استرالیا و ارایه درخواست پناهندگی را نخواهید داشت.

ویزای توریستی استرالیا انواع مختلفی دارد

 • بازدید از استرالیا: زمان بررسی بین 3 تا 4 هفته
 • ویزای توریستی تجاری یا بیزینسی: زمان بررسی بین 9 تا 17 روز
 • ویزای توریستی جهت دیدار اقوام: مدت زمان بررسی بین 1 تا 2 ماه

مدت زمان اعتبار ویزا 

 • 2 هفته تا 3 ماه
 • 2 هفته تا 6 ماه
 • 2 هفته تا 1 سال